วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมการทำพานบายศรี

โครงการฝึกอบรมการทำพานบายศรี 
         กศน.ตำบลอ้อมกอ จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการทำพานบายศรี ให้ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลอ้อมกอ  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้มีผู้สืบทอดและคงอยู่ตลอดไป
        จัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลอ้อมกอ    


วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางประหัน

        เมื่อวัน 26 พฤษภาคม 2560 คณะครู กศน.ตำบลอ้อมกอ ร่วมกับ อบต.อ้อมกอ  รพสต.บ้านศรีเจริญ ผู้นำชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมต้อนรับ คณะคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        โดยทางคณะศึกษาดูงานได้ เข้าเยี่ยมชม วนอุทยานอ้อมฤดี  อบต.อ้อมกอ และศูนย์บริการชุมชน DIC ซึ่งคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจดีมาก