วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

หลักสูตรการใช้ สมาร์ทโฟน อย่างคุ้มค่า         
           ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559 คณะครูกศน.ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง กิจกรรม หลักสูตรการใช้ สมาร์ทโฟน อย่างคุ้มค่า สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา กศน. ที่อยู่ในวัยรุ่น จำนวน17 คน สำหรับจุดประสงค์ หลักสูตรการใช้ สมาร์ทโฟนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมใช้ สมาร์ทโฟน อย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด กิจกรรมนี้จัดขึ้น กศน.ตำบลอ้อมกอ


อบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการพัฒนาอาชีพ
           ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 คณะครูกศน.ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง กิจกรรม อบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ กลุ่ม นักศึกษา กศน. ผู้นำชุมชน สำหรับอบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการพัฒนาอาชีพ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์เชิงอาชีพ รายได้ และการดำรงชีวิตประจำวันให้สามารถรู้เท่าทันโลก ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล #กศน.ตำบลอ้อมกอ

อบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2559 คณะครูกศน.ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง กิจกรรม อบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ กลุ่ม นักศึกษา กศน. อสม. ผู้นำชุมชน ที่อยู่ในวัยทำงานจำนวน17 คน สำหรับอบรมการใช้ สมาร์ทโฟน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในครั้งนี้มีกศน.ตำบลเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทัน ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

โครงการค่ายอาสายุวกาชาด

          กศน.อำเภอบ้านดุง ได้จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐาน"เพื่อให้ความรู้เรื่องกาชาด การกาชาด ที่นำไปสู่ความมี "จิตอาสา" ของเยาวชน มีความรู้ตาม "แก่นหลักของสภากาชาดไทย" เป็นเรื่องที่ช่วยฝึก "ทักษะแก่เยาวชนในการป้องกันชีวิตและสุขภาพ" "กิจกรรมสัมพันธภาพ กิจกรรมนันทนาการ" ช่วยให้เยาวชนมีทักษะ "การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีสันติสุข" รวมถึงการสร้าง "วินัย" ให้กับเยาวชน โดยมีนักศึกษากศน.อำเภอบ้านดุงเข้าร่วม จำนวน 82 คน          โครงการนี้จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บ้านหนังสือชุมชน ตำบลอ้อมกอ


      บ้านหนังสือชุมชน บ้านอ้อมกอ

     ที่ตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอ้อมกอ หมู่ 1 รับผิดชอบโดย นายสุเจน สิมมาเต่า ผู้ใหญ่บ้าน


บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงดารา


            ตั้งอยู่ที่ ร้านเสริมสวยงามงอน  บ้านดงดารา หมู่ที่ 2  รับผิดชอบโดย นางสาวงามงอน อ้อมกอกุล  เจ้าของบ้าน

บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนหอม


              ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนหอม หมู่ที่ 5  รับผิดชอบโดย นางจูมบาน เทพเสนา  ประธาน อสม.บ้านโนนหอม 


บ้านหนังสือชุมชน บ้านศรีเจริญ

             ตั้งอยู่ที่  ร้านเสริมสวยมาม่าบูล  หมู่ที่ 6  รับผิดชอบโดย นายกรกนก สังฆะพันธ์   เจ้าของบ้าน 


บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์             ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 174 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  รับผิดชอบโดย นางพิศมัย  พานะ  ศิษย์เก่ากศน.ตำบลอ้อมกอ เจ้าของบ้าน


บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนศรีทอง            ตั้งอยู่ที่ ร้านค้าชุมชนบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 10 รับผิดชอบโดย นายทวี สมบัติกำไร  กำนันตำบลอ้อมกอ


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 กศน.ตำบลออ้อมกอได้เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฯเผยแพร่ความรู้ โดยใหhครู กศน.ตำบลมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ปรับใช้กับสถานการณ์จริง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา กศน. นักเรียน และประชาชนทั่วไป