วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บ้านหนังสือชุมชน ตำบลอ้อมกอ


      บ้านหนังสือชุมชน บ้านอ้อมกอ

     ที่ตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอ้อมกอ หมู่ 1 รับผิดชอบโดย นายสุเจน สิมมาเต่า ผู้ใหญ่บ้าน


บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงดารา


            ตั้งอยู่ที่ ร้านเสริมสวยงามงอน  บ้านดงดารา หมู่ที่ 2  รับผิดชอบโดย นางสาวงามงอน อ้อมกอกุล  เจ้าของบ้าน

บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนหอม


              ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนหอม หมู่ที่ 5  รับผิดชอบโดย นางจูมบาน เทพเสนา  ประธาน อสม.บ้านโนนหอม 


บ้านหนังสือชุมชน บ้านศรีเจริญ

             ตั้งอยู่ที่  ร้านเสริมสวยมาม่าบูล  หมู่ที่ 6  รับผิดชอบโดย นายกรกนก สังฆะพันธ์   เจ้าของบ้าน 


บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์             ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 174 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  รับผิดชอบโดย นางพิศมัย  พานะ  ศิษย์เก่ากศน.ตำบลอ้อมกอ เจ้าของบ้าน


บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนศรีทอง            ตั้งอยู่ที่ ร้านค้าชุมชนบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 10 รับผิดชอบโดย นายทวี สมบัติกำไร  กำนันตำบลอ้อมกอ


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 กศน.ตำบลออ้อมกอได้เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฯเผยแพร่ความรู้ โดยใหhครู กศน.ตำบลมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ปรับใช้กับสถานการณ์จริง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา กศน. นักเรียน และประชาชนทั่วไป

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดงเย็น

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 คณะครู กศน.ตำบลอ้อมกอ ร่วมกับ อำเภอบ้านดุง และส่วนราชการ ในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำงานบริการงานสงเคราะห์ช่วยเหลือ งานเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูล ข่าวสารของทางราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และบรรเทาทุกข์แก่ ราษฎรหมู่บ้านที่ห่างไกลพร้อมกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะราษฏร ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรในพื้นที่ นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อประโยชน์ และความสุขของราษฎร
       โดยครั้งนี้ กศน.ตำบลอ้อมกอ ได้ออกบูธ ส่งเสริมการอ่าน พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้กับราษฎรในพื้นที่ งานนี้จัดขึ้น โรงเรียนชุมชนดงเย็น บ้านดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการ หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

กศน.ตำบลอ้อมกอ ร่วมกับ อบต.อ้อมกอ ได้จัดโครงการอบรม หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.อ้อมกอ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างสรรค์สื่อและสื่อสารความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้อง และเป็นธรรม ปราศจากอคติ เกี่ยวกับการท้องในวัยรุ่น 2.เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และสร้างความตระหนักให้กับสังคม และให้เยาวชนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม 3.เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงออก ตลอดจนนำความรู้ ความเข้าใจ ไปพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน นักศึกษา กศน. ในตำบลอ้อมกอ ที่มีอายุ 12-17 ปี โครงงานนี้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลอ้อมกอ