วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 ''บ้านอัจฉริยะ'' ห้องสมุดประจำหมู่บ้านเพื่อประชาชน
         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลอ้อมกอ ได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ภายในตำบลอ้อมกอ จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 1 บ้านอ้อมกอ, หมู่ 2  บ้านดงดารา, หมู่  5 บ้านโนนหอม, หมู่ 6 บ้านศรีเจริญ, หมู่ 8  บ้านเดชอุดม,  และ หมู่  9  บ้านโนนสมบูรณ์
          โครงการ ''บ้านอัจฉริยะ''  เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ  เพื่อให้บริการที่ใกล้ตัวประชาชน สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยในชุมชน


บ้านอ้อมกอ  หมู่ที่  1  จัดตั้งที่บ้าน  นายสุเจน  สิมมาเต่า  ผู้ใหญ่บ้านอ้อมกอบ้านดงดารา  หมู่ที่  2  จัดตั้งที่บ้าน  นายบุญมี  ประวัติตะ ประธานอสม.บ้านดงดารา


บ้านโนนหอม  หมู่ที่  5  จัดตั้งที่บ้าน  นาจูมบาน  เทพเสนา ประธานอสม.บ้านโนนหอม

             บ้านศรีเจริญ  หมู่ที่  6  จัดตั้งที่บ้าน  นายกรกนก  สังฆะพันธ์  สถานประกอบการ
      บ้านเดชอุดม  หมู่ที่  8  จัดตั้งที่บ้าน  นางเรืิองสิทธิ์  บุบผาเทพ  ประธานอสม.บ้านเดชอุดม

บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  9  จัดตั้งที่บ้าน  นายโชคชัย  สุวรรณพล  ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์